• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Regulamin biblioteki

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 I Prawa i warunki korzystania

Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły.
Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
Każdy czytelnik obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i z godzinami udostępniania zbiorów.
W bibliotece należy mówić szeptem, nie przeszkadzać innym.
Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie wypożyczonych książek.
Przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone.
W przypadkach uzasadnionych biblioteka może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

 II Wypożyczanie książek
Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
Nie można książek wypożyczonych oddawać innej osobie.
Łącznie na koncie można posiadać 3 wypożyczone książki, okres wypożyczenia - 3 tygodnie.
Przed upływem terminu zwrotu książki czytelnik może zwrócić się z prośbą o jej prolongatę. Jeżeli biblioteka nie ma na nią zamówień i prośba jest uzasadniona - bibliotekarz wyznacza okres prolongaty.
Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki. Prośbę o zarezerwowanie uwzględnia się w kolejności zgłoszenia.
Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.

 III Poszanowanie książek
Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
Czytelnik zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
Jeżeli odkupienie książki nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza. W innym przypadku powinien zapłacić za nią dziesięciokrotną wartość.

 

REGULAMIN CZYTELNI

I Prawa i warunki korzystania
Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.
Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
W czytelni obowiązuje cisza.
Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

II Korzystanie ze zbiorów
W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
Z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów multimedialnych czytelnik może korzystać tylko na miejscu, wypożyczanie na lekcje jest każdorazowo uzgadniane z bibliotekarzem.
Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych. Do zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.
Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wykorzystane materiały bibliotekarzowi.

III Poszanowanie książek
Czytelnik odpowiada osobiście za książki, czasopisma i inne zbiory, z których korzysta.
Książek, czasopism oraz innych zbiorów nie wolno niszczyć. Dostrzeżone uszkodzenia natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
Kserowanie materiałów jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
Zbiory czytelni stanowią własność szkoły.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO BIBLIOTEKI

 1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza, wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 4. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować 1-2 osoby, użytkowników obowiązuje zachowanie ciszy.
 5. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), gier czy zabaw.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
 8. Można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego osobiście.
 9. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Za naruszenie regulaminu nauczyciel bibliotekarz może nałożyć karę - zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas.

 

Ilosc zapytan : 97