• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Duplikaty

 

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału:

   • świadectwa promocyjnego
   • świadectwa ukończenia szkoły
   • świadectwa dojrzałości (dotyczy zdających maturę do roku 2004 włącznie)
   • odpisu świadectwa dojrzałości (dotyczy zdających maturę do roku 2004 włącznie)
   • dyplomu uzyskania tytułu zawodowego
   • legitymacji szkolnej

uczeń lub absolwent może wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu w/w dokumentów na zamieszczonym poniżej formularzu.

Jeżeli wniosek jest dostarczany za pośrednictwem poczty lub osób trzecich należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego umożliwiającego potwierdzenie tożsamości danej osoby.

Zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 z późn. zm.) „Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.” 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.):

 • stawka za legalizację dokumentu wynosi 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć zł 00/100) – dotyczy duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
 • stawka za poświadczenie własnoręczności podpisu wynosi 9,00 zł (słownie: dziewięć zł 00/100) – dotyczy duplikatu legitymacji szkolnej.

Odpowiedniej wpłaty należy dokonać na niżej podany rachunek bankowy Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 54:

 Żuławski Bank Spółdzielczy O/Nowy Dwór Gd.

60 8306 0003 0000 4819 2000 0010

Z dopiskiem: ZA DUPLIKAT ......................................................
                                             wpisać nazwę dokumentu

 

Jednocześnie informujemy, że z chwilą wydania duplikatu, traci ważność oryginał dokumentu. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy zwrócić go Zespołowi Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Od roku 2005 świadectwa dojrzałości wraz z odpisami i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydawane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku, gdzie należy ubiegać się o ewentualne wydanie duplikatów.
Adres strony internetowej: http://www.oke.gda.pl/index.php/egzaminy/wydawanie-duplikatow

 

Do pobrania - Wniosek o wydanie duplikatu

 

 

 

 

Ilosc zapytan : 97